Frågor och svar om solceller

Hur mycket betalar Fyrfasen för den el jag säljer?
Som kund hos oss betalar vi spotpris (marknadens rådande elpris) + 5 öre.

Vad kostar en solcellsanläggning?
Investeringen ligger på ca 12.000 - 18.000 kr per installerad kW för en komplett anläggning. Det motsvarar en total investering på ungefär 150 000 kr för en normal villa. 

Leveranstid på beställd anläggning?
Från beställning till nyckelfärdig anläggning brukar det ta ca 2-8 veckor beroende på årstid och projektets omfattning.

Är det lönsamt med solceller?
Med en solcellsanläggning minskar ditt behov av köpt el, vilket sänker din elkostnad. Eftersom du minskar ditt behov av köpt el blir du dessutom mindre påverkad av framtida förändringar i elpriset.

När anläggningen är avbetalad är solel så gott som gratis. I dagsläget är det vanligt med avskrivningstider på upp till 8-12 år. I de flesta fall kan man räkna med mycket kortare avskrivningstid.

Lönsamheten för din solcellsanläggning påverkas positivt av bidrag eller ROT-avdrag, liksom av skattereduktion och elcertifikat

Vad händer om jag producerar mer el än jag förbrukar?
Under sommarmånaderna producerar man vanligtvis mer el än vad man förbrukar, men så länge man förbrukar mer än vad man matar ut på nätet under ett kalenderår räknas man fortfarande som mikroproducent. Om man matar ut mer el på nätet än vad man förbrukar under ett kalenderår uppfyller man inte längre kraven för mikroproduktion utan klassas istället som småskalig elproduktion. Då tillkommer elnätsavgift och en årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering.

Kvittar ni produktion mot konsumtion?
Nej det finns ingen anledning att kvitta eftersom det är bättre betalt för att sälja sin överproduktion.

Hur mycket el kan jag få ut från mina solceller?
Hur mycket el man får ut från systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett klart och tydligt svar sällan ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, kWh som produceras per installerad kW och år. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW, framförallt beroende på den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på panelerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.

Vad händer om jag inte använder all producerad el?
Den matas per automatik ut på nätet och du får betalt av oss för allt överskott.

Hur vet jag hur mycket som jag matat in på nätet (som kan säljas till elhandelsbolaget)?
Detta rapporteras ut, i regel månads eller kvartalsvis från ditt elnätsbolag.

Hur får jag betalt för min över produktion?
Månadsavräkning och lämpligen genom autogiro. Det är snabbare hantering vid autogiro och utbetalning sker på förfallodatum.

Vad är ett elcertifikat?
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Köper ni elcertifikat?
Nej, inte i nuläget.

Hur mycket pengar kan jag spara?
Hur mycket pengar man kan spara genom solcellerna är beroende av priset på el samt hur mycket el systemet producerar. En grov uppskattning på ett normalt villatak är att du får en avkastning motsvarande 8-10% på investerad peng.

Hur fungerar solpanelerna på vintern?
Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om panelerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder. Vi rekommenderar därför inte att man tar sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.

Behöver man bygglov för att få sätta upp ett solcellssystem?
Från och med 1 aug 2018 behövs inget bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Bygglov krävs dock för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Vad behöver jag anmäla till mitt elhandelsbolag respektive elnätsbolag?
Du behöver inte anmäla någonting, vi hjälper dig med alla handlingar till elnätsbolaget i samband med installation.

Passar mitt tak för solceller?
Optimalt är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 35 grader. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 35 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Med de ”smarta solceller” som vi installerar kan solcellerna placeras i olika riktningar och lutningar oberoende av varandra. Detta går inte i en traditionell anläggning. Med ”smarta solceller” blir anläggningen också mindre känslig för skuggor vilket gör att solcellerna kan placeras tätare mot skuggande objekt, såsom skorstenar och annat. Detta gör att det på de flesta tak går att hitta en bra yta att installera på.

Garantier
För att säkerställa er trygghet vid köpet av en solcellsanläggning arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer med produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot all förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider. Produktgarantierna på de olika delarna är enligt följande:

• Solceller 10 år
• Optimerare 25 år
• Växelriktare 12 år
• Montagesystem 10 år
Dessutom ingår 25 års 80-procentig effektgaranti på solcellerna och vi lämnar vi 5 års garanti på utfört arbete.

Hur sköts en solcellsanläggning?
En solcellsanläggning behöver ingen regelbunden eller avancerad skötsel. Det finns få rörliga delar och systemet sköter sig självt. Växelriktaren som ingår i systemet fungerar även som en övervakare och indikerar eventuella driftsstopp. Våra system erbjuder dessutom övervakning ner på panelnivå vilket underlättar om ett eventuellt underhåll behöver ske.

Vad är en växelriktare?
Elen som produceras i solceller är likström. En växelriktare omvandlar likströmmen till växelström för att anläggningen ska kunna kopplas in på elnätet.

Monokristallina- eller Polykristallina solceller?
Till utseendet är det ganska enkelt att skilja på dessa olika typer av paneler då Polykristallina solceller ofta är blåspräckliga medan Monokristallina generellt är enhetligt svarta. Skillnaden rent tekniskt består i att Polykristallina solcellen består av flera kristaller medan monokristallina består av endast en kristall. Tillverkningen av Monokristallina är något mer avancerad och priset för dessa paneler är därför vanligtvis något högre. Det högre priset kompenseras dock generellt av en högre effektivitet hos Monokristallina gentemot Polykristallina panelerna.

Vilka fördelar medför solel för miljön?
Solel är en förnyelsebar energikälla precis som vind och vattenkraft. Ökad användning av solel minskar skadliga klimatutsläpp och bidrar till ett stabilare klimat för framtiden. Av 10.000 kWh produktion kan du t.ex. brygga 400.000 koppar kaffe eller så motsvarar det 3.5 ton i sparade CO2-utsläpp. Med andra ord en god investering för vår planet i framtiden.

Vi levererar nyckel­färdiga solcells­anläggningar till din fastighet.

Kontakta Niklas Ohlson för råd och tips om en anläggning som passar just erat behov.

Kontakta Niklas Ohlson om du har frågor om mikroproduktion av el

Niklas Ohlson
Försäljning