Reviderade allmänna villkor
fr o m 2019-04-01

Våra allmänna villkor förändras i enlighet med en överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige för försäljning av el till konsument. De uppdateringar som sker är följande:

Villkor för personuppgiftshantering
Den bestämmelse som tidigare har funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – upphävs. Bestämmelsen upphävs eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Nya regler för försäljning på distans såsom telefonförsäljning
De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Det som sägs i samtalet är därmed att betrakta som ett anbud från elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

-Vi välkomnar den nya lagen om telefonförsäljning och hoppas att den ska göra det tryggare för elkonsumenterna. Genom åren har vi kommit i kontakt med väldigt många kunder som rent ut sagt blivit grundlurade per telefon av oseriösa elhandlare, säger Thomas Pedersen, ansvarig för leverantörsbyten hos Fyrfasen Energi.

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med oss.