Dataskyddsförordningen - GDPR

Härjeånskoncernens GDPR-projekt

GDPR inom Härjeåns Kraft AB inkl. dotterbolag

General Data Protection Regulation* (GDPR) är en EU-förordning som träder i kraft i maj 2018 som en tvingande lag. GDPR ersätter nuvarande nationell lagstiftning på området (t ex Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige).

Som exempel på större förändringar i den nya lagen kan nämnas ökade krav på dokumentation, processer och informationssäkerhet, samt införandet av rollen dataskyddsombud (DPO), som kan liknas vid rollen personuppgiftsombud enligt PUL men med ökade krav.

Inom Härjeånskoncernen pågår med anledning av detta ett GDPR-program som spänner över berörda områden inom t ex HR, försäljning, inköp och IT.

Inom ramen för Härjeånskoncernens GDPR-program har det genomförts olika inventeringar inom en rad områden såsom behandlingar av personuppgifter, inköpsavtal och IT-system. Aktiviteter för att uppdatera register, rutiner och policys pågår samtidigt som vi planerar för och vidtar analyser för att säkerställa att erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits inför att den nya förordningen träder i kraft.

Vad gäller lagring av personuppgifter så sparas dessa endast så länge de behövs för att kunna fullfölja avtalet med Härjeånskoncernens kunder, eller så länge Härjeåns Kraft AB inkl. dotterbolag har en laglig skyldighet att spara uppgifterna. 

Med anledningen av införandet av GDPR följer Härjeåns Kraft AB och dess dotterbolag rekommendationer via branschorganisationer såsom Energiföretagen m.fl. 

Härjeåns Kraft AB inkl. dotterbolag anlitar externa underleverantörer och samarbetspartners för att utföra uppgifter för vår räkning. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att underleverantörerna får tillgång till personuppgifter som vi behandlar. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med Härjeåns Kraft AB eller dotterbolag för att vi ska kunna säkerställa en laglig överföring och en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra personuppgiftsbiträden.

Härjeåns Kraft AB strävar efter att prioriterade åtgärder ska vara införda inför att GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Den koncerngemensamma projektplanen för GDPR löper därför t o m 25 maj 2018 och övergår därefter i linjeverksamhetens ansvar. 

Har du som privatperson ytterligare frågor om koncernens GDPR-program går det bra att kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@harjeans.se alternativt ringa för att tala med kundservice.


[*] Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig - För Härjeånskoncernen är respektive bolag, dvs. Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Nät AB, Härjeåns Energi AB, Fyrfasen Energi AB, personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling i enlighet med beskrivning i koncernens Integritets- och personuppgiftspolicy. Det innebär att det åligger oss att i respektive koncernbolag säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt vis och i enlighet med gällande lagstiftning.

Härjeåns Kraft AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556015-4691 och har sitt säte på Sörmovägen 2, 842 22 Sveg. 

Rättelse & Insyn - Om du har några frågor gällande denna Integritets- och personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud via e-post på adressen dataskyddsombud@harjeans.se eller skicka informationen skriftligen till vår postadress: 

Härjeåns Kraft AB
Dataskyddsombud
Box 129
842 22 Sveg

Personlig service - Vår kundservice tar gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.

Dina rättigheter

Härjeåns Kraft AB inkl. dotterbolag tillhandhåller olika former av tjänster/produkter där parternas rättigheter/skyldigheter regleras i författningar respektive avtal med tillhörande villkor. För att fullgöra våra åtaganden mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är personuppgiftsansvariga. 

Du har som registrerad rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. I maj 2018 får du dessutom via Dataskyddsförordningen (GDPR) ännu större möjlighet att bestämma över din data.

Här har vi listat dina rättigheter;

  • Rätt till tillgång - Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig.
  • Rätt till rättelse - Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Rätt till radering (fr.o.m. 25 maj 2018) - Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas.
  • Rätt till begränsning och dataportabilitet (fr.o.m. 25 maj 2018) - Du har rätt att göra en begäran om dataportabilitet samt rätt att begära begränsning av vår behandling av uppgifter. 
  • Anmälan av överträdelse - Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till berörd tillsyningsmyndighet vilken är Datainspektionen

Grundregeln är att dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller så länge lagstiftningen kräver det.